Back to top

Commercial park v Trutnově

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Území uvolněné demolicí areálu firmy Texlen je však nadále zatížené množstvím páteřních sítí a vztahů, které částečně ovlivňují jeho řešení. Nově navržená komunikace souběžná s Horskou ulicí rozděluje území na dvě části.

Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Zástavba vychází z měřítka stávající okolní zástavby a dotváří uliční frontu ulic Horská a Dlouhá. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly s plochami komunikací a parkovišť. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.

Pro odstínění nových polyfunkčních domů od halových objektů je navržen zelený pás s výsadbou vyšší i nižší zeleně.

investor: TJB a.s., projektová dokumentace: 2017 – 2019

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek